Co robimy w przedszkolu

Zgodnie z podstawą programową dla przedszkoli proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:
1) „co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)”.

 

Na podstawie powyższych wymogów nauczyciele tworzą Ramowy Rozkład Dnia, który ze względu na różne pory posiłków różni się w poszczególnych grupach. Obowiązujący daną grupę plan dnia znajduje się w zakładce "Grupy w naszym przedszkolu".

 

Reforma edukacji