KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  W  MNICH 2013-2017r

 

„ Dzieci są wiosną rodziny

I społeczeństwa nadzieją,

która ciągle kwitnie przyszłości,

która bez przerwy się otwiera.”

J.P. II

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Mnichu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U Nr 168. poz.1324 )

Ustawa z dnia 19 marca 2009r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr 56 poz. 458 ) 

Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.nr 4, poz. 17)

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka ,tak aby  poznało radość płynącą z zabawy , nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi , z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności ,zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci ni rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA  PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju ,do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy ,że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działań.

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Placówka mieści się w pobliżu szkoły, w wolno stojącym jednopiętrowym  budynku . Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy ,mieszane wiekowo (3,4,5,6 letnie ).

Placówka stwarza możliwości  uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi .

Przedszkole zatrudnia 17 pracowników, w tym 9 nauczycieli ( w tym pięciu na cały etat łącznie z dyrektorem oraz na części etatu – katechetka, rytmiczka, anglistka, logopedka) i 8 pracowników administracji i obsługi.

BAZA  PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne ( wyposażone w atestowane ,nowoczesne  meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy ).

Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy , zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych , kącik czytelniczy, kącik plastyczny.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są meble, pomoce dydaktyczne, i bezpieczne zabawki.

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji i nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie , estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno –wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę . Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników ,bazę lokalową , a zyskują na tym  przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny , a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

CELE  OGÓLNE  WYNIKAJĄCE  Z  ZAŁĄCZNIKA  DO  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO  

I.                    Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

1.                  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2.                  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

I.                    Procesy zachodzące w przedszkolu

1.                  Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej  w przedszkolu koncepcji pracy.

2.                  W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów dydaktycznych.

I.                    Funkcjonowanie  przedszkola w środowisku lokalnym

1.                  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska , w którym działa.

2.                  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

3.                  Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

I.                    Zarządzanie przedszkolem

1.                  Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

CELE  SZCZEGÓŁOWE

        - wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

           potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

        - budowanie systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak ,żeby lepiej orientowały

          się w tym ,co jest dobre ,a co złe;

        - kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia   

          sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów

         i porażek;

        - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych

          relacjach z dziećmi i dorosłymi;

        - stwarzanie warunków  sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o

          zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych ;

        - troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w

          zabawach ;

        - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

           rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

           Innych;

          - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

           wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

          - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy

            rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej;

          - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie

           ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

            i umiejętności,  które są ważne w edukacji szkolnej.

 ROLA  NAUCZYCIELA  WYCHOWAWCY

 Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie dbają o jego wielostronny rozwój .

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie , metodycznie i poszukują innowacyjnych rozwiązań.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i , prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u .

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

WSPIERANIE  NAUCZYCIELI

- Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia  zawodowego

- Szkolenia Rad Pedagogicznych

- Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY  MONITOROWANIA  OSIĄGNIĘĆ  NAUCZYCIELI

- Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora

- Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie :

- ankiet

- rozmów z nauczycielami , rodzicami

- obserwacji zajęć , uroczystości, programów artystycznych dzieci

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw

- analizę wytworów dziecięcych

- obserwacji prowadzonej współpracy z rodzicami

- lustrację sal, tablic , wystawek prac

- arkuszy  ocen pracy nauczycieli

- arkuszy samooceny

- analizy dokumentacji pedagogicznej

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

- rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci , nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku –luty i czerwiec

WIZJA  DZIECKA  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

Dziecko jest :

Ciekawe świata,

Ufne w stosunku do nauczycieli

Radosne

Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola

Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju

Uczciwe i prawdomówne

Odpowiedzialne i obowiązkowe

Kulturalne i tolerancyjne

Świadome zagrożeń

MODEL  ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

Wykazuje  :

Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

Umiejętności przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

Umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,

Umiejętności radzenia sobie z trudnościami( nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda ,podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem ),

Umiejętność współpracy w grupie  (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi ),

Tolerancyjne wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

Samodzielność

Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami );

Posiada  :

Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych ) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

Podstawową wiedzę o świecie;

Umie  :

Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję  , gdy samodzielnie wykona zadanie,

Posługiwać się zdobyczami techniki;

Rozumie, zna , przestrzega:

Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

Zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,

Zasady kultury współżycia, postępowania,

Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

Potrzebę szanowania przyrody i środowiska(prezentuje postawę proekologiczną );

Nie obawia się :

Występować publicznie- reprezentować grupę , przedszkole,

Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

Wykazać inicjatywy w działaniu,

Wyrażać swoich uczuć.

Dziecko ma prawo :

Życia i rozwoju,

Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

Aktywnej , serdecznej miłości i ciepła,

Spokoju i samotności, gdy tego chce,

Snu lub wypoczynku , jeśli jest zmęczone,

Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

Wypowiedzi i aktywnej dyskusji  z dorosłymi i dziećmi,

Wspólnoty w grupie,

Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

Nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

Oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

Zdrowego żywienia.

ZASDY I METODY PRACY:

Aby zrealizować  obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m. in.

Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej –dziecięca matematyka-zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne-zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu

Opowieść ruchowa

Praca K. Orffa

Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

Kinezjologia edukacyjna Dennisona- program ćwiczeń ruchowych, graficznych , relaksacyjnych  aktywizujących proces uczenia się

Metoda Dobrego Startu - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania

Relaksacja

Bajkoterapia

Zabawy paluszkowe

Drama

Burza mózgów- metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Nauczyciele będą realizować w poszczególnych grupach wiekowych

Pomoc dziecku w adaptacji:

Wcześniejsze przyzwyczajenia dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola,

Uczenie w domu czynności samoobsługowych,

Oswajanie dziecka z informacją , że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy,

Zapewnienie dziecka że, będzie odebrane w terminie,

Spokojne rozstanie z dzieckiem , zawarcie umów,

Zabawy z dzieckiem  w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację ( nie należy dziecka zawstydzać ),

Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub przedmiotu z domu do przedszkola,

Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki : bal karnawałowy, Dzień Dziecka.

Pomoc rodzicom:

Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

Przygotowanie ankiet dla rodziców,

Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka( obserwacja  w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

Zorganizowanie cyklu spotkań w przedszkolu,

Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem-wychowawcą ich dzieci oraz z psychologiem (temat spotkań: problem adaptacji dzieci w przedszkolu),

Spotkanie nauczyciela z dziećmi lub ich rodzicami ( minimum 3 spotkania).

Mamo , tato, wolę wodę-kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie

Kubusiowi przyjaciele natury –organizowanego przez Fundację partnerstwo dla środowiska.

Czyste powietrze wokół nas –kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców

Programy autorskie- 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia :

·                    Nasze cele wychowania i nauczania,

·                    Działania zorientowane na dziecko,

·                    Aktualne pory roku,

·                    Święta i uroczystości.

Tradycje przedszkola ( pasowanie na przedszkolaka , mikołajki, bale karnawałowe, Święto Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty, międzyprzedszkolne przeglądy twórczości teatralnej, rodzinne i międzyprzedszkolne konkursy plastyczne, pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły. Teatrzyki , wycieczki autokarowe.

Zaobserwowane pozytywne efekty w pracy z wyżej wymienionymi metodami :

Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach

Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności

Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni

Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości

Gotowość do nauki czytania i pisania

Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji uwagi

Liczy obiekty, wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub konkretach

Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki

Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną- radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole

Dzieci bardzo polubiły te zajęcia , na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

ZASADY  PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi :

1.                  Zasada indywidualizacji

Należy dużą uwagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności , preferencji , zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania – dla stymulacji rozwoju- okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań  i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

       2.Zasada samodzielności  

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych , znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i dokładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał  musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości , zwłaszcza zdobywaniu wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

      3.Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i form prac oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje za siebie  oraz poczucie wpływu.

DZIAŁANIA  PODNOSZĄCE  JAKOŚĆ  PRACY

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIAZUJACYCHW GRUPIE

- nagradzanie pochwalą i uznaniem

- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności

- nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy

- przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela

- atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka

- drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

- tłumaczenie i wyjaśnianie

- ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku , aby skłonić go do autorefleksji

- wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka

- propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

- czasowe odebranie przyznanego przywileju

- utworzenie kącików agresji

- odsunięcie od zabawy – polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

- obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników

- przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych , po 1 semestrze i końcowej

- prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- wymiana doświadczeń ze specjalistami

- ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

- wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w programach IPET, PDW

Badania osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie :

- obserwacji funkcjonowania w grupie

- wytworów prac dzieci

- arkuszy obserwacji rozwoju dzieci

Prezentacji umiejętności (występy, konkursy)

- materiały, reportażowe(zdjęcia, filmy, albumy)

- rozmowy

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTEPACH DZIECI

- prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- organizowanie dni otwartych

- organizowanie zebrań i warsztatów

 - omawianie arkuszy diagnostycznych

 - arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu

- organizowanie zajęć otwartych

- prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z :

- wybitnych uzdolnień

- niepełnosprawności

- niedostosowania społecznego\o

- zagrożenia niedostosowaniem społecznym

- specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności

- zaburzeń komunikacji językowej

- choroby przewlekłej

- zaburzeń psychicznych

- sytuacji kryzysowych i traumatycznych

- zaniedbań środowiskowych

- trudności adaptacyjnych

- odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkole jest organizowana i realizowana w szczególności w formie :

- Działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

- Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym :

a) poprzez obserwację psychologiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

d) zajęć specjalistycznych korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół Pomocy  psychologiczn pedagogicznej w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

- rodziców,

- nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

- specjalisty,

Poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie :

- zajęć specjalistycznych : korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

REALIZOWANE  PROGRAMY

1.”Razem w przedszkolu” program wychowania przedszkolnego J. Andrzejewska, J. Wierucha

2. „Od przedszkolaka do pierwszaka” I.Broda

3. „Ku dziecku” B.Bilewicz – Kuźnia, T.Paczewska

4.” Dziecko w swoim żywiole” Program wychowania przedszkolnego A. Pawłowska- Niedbała,D. Kucharska, J.Święcicka, E. Witos

Formy pracy

- praca indywidualna,

- praca w małych zespołach.

- praca z całą grupą,

- „otwarte drzwi „ ( zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne i zajęcia otwarte dla rodziców

WSPÓŁPRACA  ZE  STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom ,jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani , inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu na podstawie wniosków Rodziców i finansowane przez rodziców. Oferty osób/firm chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i instruktorów zajęć.

Następnie oferty są przedstawiane rodzicom na pierwszym zebraniu rodziców. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii o zajęciach prowadzonych w roku ubiegłym. Rodzice indywidualnie zapisują dziecko na zajęcia dodatkowe. Dyrektor przedszkola sporządza umowę na prowadzenie zajęć dodatkowych ( z firmą wybraną przez rodziców ) na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

Zajęcia płatne wybrane i finansowane przez rodziców to :

- zajęcia taneczne ( 4 razy w miesiącu )

- szachy ( 4 razy w miesiącu )

- gimnastyka korekcyjna ( 8 zajęć w miesiącu )

Zajęcia bezpłatne oferowane  przez przedszkole :

- język angielski( 3,4-latki po 15 minut 8x w miesiącu, 5,6-latki po 30 minut 8x w miesiącu )

- rytmika  -jak wyżej

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest :

- dążenie do jedności oddziaływań  dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

- wszechstronny rozwój dziecka,

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

-Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej,

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- wspieranie rodziców celem osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

 - konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

- prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego , eksponowanie prac dzieci,

- organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,

- organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizację  uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. inscenizacje z ich udziałem, konkursy,

- włączenie rodziców w organizacje imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak : pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.

- konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, wykonywanie pomocy.

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z  INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest :

- rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań , wyróżnień

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,

- zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z :

Urzędem Gniny ( udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),

Komendą Policji w Cieszynie i Strumieniu ( pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i letnich),

Szkołą podstawową

Przedszkolami Gminy Chybie

Placówkami przedszkolnymi w Polsce ( udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych),

Biblioteką Gminną

Gminnym Ośrodkiem Kultury

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Cieszynie

PROMOCJA  PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

- dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

- organizacja uroczystości między przedszkolnych,

- prowadzenie strony internetowej placówki,

- informacja o działaniach placówki w prasie lokalnej,

 - dbałość o estetykę  wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 DALSZA  PRACA  NAD  NASZĄ  KONCEPCJĄ , EWALUACJA  KONCEPCJI

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,

Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagigicznego,

Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków – wprowadzenie koniecznych zmian,

Po zakończeniu każdego roku – sprawozdanie z realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych,

Po zakończeniu całej koncepcji- ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych,

Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrazić opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

ZAMIERZENIA  DO  DALSZEJ  PRACY:

W zakresie bazy:

Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.

Przywrócenie pomieszczenia na parterze do stanu pierwotnego (sala).

Cyklinowanie parkietu w salach zajęć.

Sukcesywne malowanie sal zajęć i pomieszczeń socjalnych.

Utworzenie gabinetu logopedyczno- terapeutycznego.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców :

Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Wdrażanie innowacji pedagogicznej.

Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.

W zakresie doskonalenia zawodowego :

Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej , co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor- nauczyciel, nauczyciel – dyrektor.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.

Współpracowanie z innymi nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.

Zapraszanie uczniów klasy I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami sztuki i kultury w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  W  MNICH

                                               2013-2017r

 

 

               

 

                                                            „ Dzieci są wiosną rodziny

                                                              I społeczeństwa nadzieją,

                                                              która ciągle kwitnie przyszłością,

                                                              która bez przerwy się otwiera.” J.P. II

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Mnichu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U Nr 168. poz.1324 )

Ustawa z dnia 19 marca 2009r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr 56 poz. 458 ) 

Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.nr 4, poz. 17)

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka ,tak aby  poznało radość płynącą z zabawy , nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi , z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności ,zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci ni rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA  PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju ,do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy ,że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działań.

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Placówka mieści się w pobliżu szkoły, w wolno stojącym jednopiętrowym  budynku . Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy ,mieszane wiekowo (3,4,5,6 letnie ).

Placówka stwarza możliwości  uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi .

Przedszkole zatrudnia 17 pracowników, w tym 9 nauczycieli ( w tym pięciu na cały etat łącznie z dyrektorem oraz na części etatu – katechetka, rytmiczka, anglistka, logopedka) i 8 pracowników administracji i obsługi.

BAZA  PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne ( wyposażone w atestowane ,nowoczesne  meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy ).

Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy , zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych , kącik czytelniczy, kącik plastyczny.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są meble, pomoce dydaktyczne, i bezpieczne zabawki.

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji i nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie , estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno –wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę . Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników ,bazę lokalową , a zyskują na tym  przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny , a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

CELE  OGÓLNE  WYNIKAJĄCE  Z  ZAŁĄCZNIKA  DO  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO  

I.                    Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

1.                  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2.                  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

I.                    Procesy zachodzące w przedszkolu

1.                  Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej  w przedszkolu koncepcji pracy.

2.                  W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów dydaktycznych.

I.                    Funkcjonowanie  przedszkola w środowisku lokalnym

1.                  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska , w którym działa.

2.                  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

3.                  Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

I.                    Zarządzanie przedszkolem

1.                  Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

CELE  SZCZEGÓŁOWE

        - wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

           potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

        - budowanie systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak ,żeby lepiej orientowały

          się w tym ,co jest dobre ,a co złe;

        - kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia   

          sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów

         i porażek;

        - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych

          relacjach z dziećmi i dorosłymi;

        - stwarzanie warunków  sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o

          zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych ;

        - troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w

          zabawach ;

        - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

           rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

           Innych;

          - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

           wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

          - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy

            rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej;

          - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie

           ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

            i umiejętności,  które są ważne w edukacji szkolnej.

 ROLA  NAUCZYCIELA  WYCHOWAWCY

 Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie dbają o jego wielostronny rozwój .

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie , metodycznie i poszukują innowacyjnych rozwiązań.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i , prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u .

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

WSPIERANIE  NAUCZYCIELI

- Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia  zawodowego

- Szkolenia Rad Pedagogicznych

- Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY  MONITOROWANIA  OSIĄGNIĘĆ  NAUCZYCIELI

- Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora

- Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie :

- ankiet

- rozmów z nauczycielami , rodzicami

- obserwacji zajęć , uroczystości, programów artystycznych dzieci

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw

- analizę wytworów dziecięcych

- obserwacji prowadzonej współpracy z rodzicami

- lustrację sal, tablic , wystawek prac

- arkuszy  ocen pracy nauczycieli

- arkuszy samooceny

- analizy dokumentacji pedagogicznej

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

- rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci , nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku –luty i czerwiec

WIZJA  DZIECKA  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

Dziecko jest :

Ciekawe świata,

Ufne w stosunku do nauczycieli

Radosne

Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola

Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju

Uczciwe i prawdomówne

Odpowiedzialne i obowiązkowe

Kulturalne i tolerancyjne

Świadome zagrożeń

MODEL  ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

Wykazuje  :

Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

Umiejętności przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

Umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,

Umiejętności radzenia sobie z trudnościami( nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda ,podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem ),

Umiejętność współpracy w grupie  (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi ),

Tolerancyjne wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

Samodzielność

Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami );

Posiada  :

Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych ) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

Podstawową wiedzę o świecie;

Umie  :

Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję  , gdy samodzielnie wykona zadanie,

Posługiwać się zdobyczami techniki;

Rozumie, zna , przestrzega:

Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

Zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,

Zasady kultury współżycia, postępowania,

Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

Potrzebę szanowania przyrody i środowiska(prezentuje postawę proekologiczną );

Nie obawia się :

Występować publicznie- reprezentować grupę , przedszkole,

Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

Wykazać inicjatywy w działaniu,

Wyrażać swoich uczuć.

Dziecko ma prawo :

Życia i rozwoju,

Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

Aktywnej , serdecznej miłości i ciepła,

Spokoju i samotności, gdy tego chce,

Snu lub wypoczynku , jeśli jest zmęczone,

Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

Wypowiedzi i aktywnej dyskusji  z dorosłymi i dziećmi,

Wspólnoty w grupie,

Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

Nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

Oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

Zdrowego żywienia.

ZASDY I METODY PRACY:

Aby zrealizować  obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m. in.

Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej –dziecięca matematyka-zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne-zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu

Opowieść ruchowa

Praca K. Orffa

Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

Kinezjologia edukacyjna Dennisona- program ćwiczeń ruchowych, graficznych , relaksacyjnych  aktywizujących proces uczenia się

Metoda Dobrego Startu - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania

Relaksacja

Bajkoterapia

Zabawy paluszkowe

Drama

Burza mózgów- metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Nauczyciele będą realizować w poszczególnych grupach wiekowych

Pomoc dziecku w adaptacji:

Wcześniejsze przyzwyczajenia dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola,

Uczenie w domu czynności samoobsługowych,

Oswajanie dziecka z informacją , że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy,

Zapewnienie dziecka że, będzie odebrane w terminie,

Spokojne rozstanie z dzieckiem , zawarcie umów,

Zabawy z dzieckiem  w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację ( nie należy dziecka zawstydzać ),

Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub przedmiotu z domu do przedszkola,

Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki : bal karnawałowy, Dzień Dziecka.

Pomoc rodzicom:

Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

Przygotowanie ankiet dla rodziców,

Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka( obserwacja  w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

Zorganizowanie cyklu spotkań w przedszkolu,

Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem-wychowawcą ich dzieci oraz z psychologiem (temat spotkań: problem adaptacji dzieci w przedszkolu),

Spotkanie nauczyciela z dziećmi lub ich rodzicami ( minimum 3 spotkania).

Mamo , tato, wolę wodę-kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie

Kubusiowi przyjaciele natury –organizowanego przez Fundację partnerstwo dla środowiska.

Czyste powietrze wokół nas –kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców

Programy autorskie- 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia :

·                    Nasze cele wychowania i nauczania,

·                    Działania zorientowane na dziecko,

·                    Aktualne pory roku,

·                    Święta i uroczystości.

Tradycje przedszkola ( pasowanie na przedszkolaka , mikołajki, bale karnawałowe, Święto Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty, międzyprzedszkolne przeglądy twórczości teatralnej, rodzinne i międzyprzedszkolne konkursy plastyczne, pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły. Teatrzyki , wycieczki autokarowe.

Zaobserwowane pozytywne efekty w pracy z wyżej wymienionymi metodami :

Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach

Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności

Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni

Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości

Gotowość do nauki czytania i pisania

Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji uwagi

Liczy obiekty, wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub konkretach

Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki

Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną- radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole

Dzieci bardzo polubiły te zajęcia , na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

ZASADY  PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi :

1.                  Zasada indywidualizacji

Należy dużą uwagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności , preferencji , zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania – dla stymulacji rozwoju- okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań  i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

       2.Zasada samodzielności  

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych , znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i dokładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał  musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości , zwłaszcza zdobywaniu wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

      3.Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i form prac oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje za siebie  oraz poczucie wpływu.

DZIAŁANIA  PODNOSZĄCE  JAKOŚĆ  PRACY

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIAZUJACYCHW GRUPIE

- nagradzanie pochwalą i uznaniem

- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności

- nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy

- przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela

- atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka

- drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

- tłumaczenie i wyjaśnianie

- ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku , aby skłonić go do autorefleksji

- wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka

- propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

- czasowe odebranie przyznanego przywileju

- utworzenie kącików agresji

- odsunięcie od zabawy – polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

- obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników

- przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych , po 1 semestrze i końcowej

- prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- wymiana doświadczeń ze specjalistami

- ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

- wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w programach IPET, PDW

Badania osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie :

- obserwacji funkcjonowania w grupie

- wytworów prac dzieci

- arkuszy obserwacji rozwoju dzieci

Prezentacji umiejętności (występy, konkursy)

- materiały, reportażowe(zdjęcia, filmy, albumy)

- rozmowy

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTEPACH DZIECI

- prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- organizowanie dni otwartych

- organizowanie zebrań i warsztatów

 - omawianie arkuszy diagnostycznych

 - arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu

- organizowanie zajęć otwartych

- prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z :

- wybitnych uzdolnień

- niepełnosprawności

- niedostosowania społecznego\o

- zagrożenia niedostosowaniem społecznym

- specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności

- zaburzeń komunikacji językowej

- choroby przewlekłej

- zaburzeń psychicznych

- sytuacji kryzysowych i traumatycznych

- zaniedbań środowiskowych

- trudności adaptacyjnych

- odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkole jest organizowana i realizowana w szczególności w formie :

- Działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

- Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym :

a) poprzez obserwację psychologiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

d) zajęć specjalistycznych korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół Pomocy  psychologiczn pedagogicznej w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

- rodziców,

- nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

- specjalisty,

Poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie :

- zajęć specjalistycznych : korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

REALIZOWANE  PROGRAMY

1.”Razem w przedszkolu” program wychowania przedszkolnego J. Andrzejewska, J. Wierucha

2. „Od przedszkolaka do pierwszaka” I.Broda

3. „Ku dziecku” B.Bilewicz – Kuźnia, T.Paczewska

4.” Dziecko w swoim żywiole” Program wychowania przedszkolnego A. Pawłowska- Niedbała,D. Kucharska, J.Święcicka, E. Witos

Formy pracy

- praca indywidualna,

- praca w małych zespołach.

- praca z całą grupą,

- „otwarte drzwi „ ( zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne i zajęcia otwarte dla rodziców

WSPÓŁPRACA  ZE  STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom ,jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani , inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu na podstawie wniosków Rodziców i finansowane przez rodziców. Oferty osób/firm chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i instruktorów zajęć.

Następnie oferty są przedstawiane rodzicom na pierwszym zebraniu rodziców. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii o zajęciach prowadzonych w roku ubiegłym. Rodzice indywidualnie zapisują dziecko na zajęcia dodatkowe. Dyrektor przedszkola sporządza umowę na prowadzenie zajęć dodatkowych ( z firmą wybraną przez rodziców ) na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

Zajęcia płatne wybrane i finansowane przez rodziców to :

- zajęcia taneczne ( 4 razy w miesiącu )

- szachy ( 4 razy w miesiącu )

- gimnastyka korekcyjna ( 8 zajęć w miesiącu )

Zajęcia bezpłatne oferowane  przez przedszkole :

- język angielski( 3,4-latki po 15 minut 8x w miesiącu, 5,6-latki po 30 minut 8x w miesiącu )

- rytmika  -jak wyżej

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest :

- dążenie do jedności oddziaływań  dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

- wszechstronny rozwój dziecka,

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

-Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej,

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- wspieranie rodziców celem osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

 - konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

- prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego , eksponowanie prac dzieci,

- organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,

- organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizację  uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. inscenizacje z ich udziałem, konkursy,

- włączenie rodziców w organizacje imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak : pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.

- konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, wykonywanie pomocy.

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z  INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest :

- rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań , wyróżnień

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,

- zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z :

Urzędem Gniny ( udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),

Komendą Policji w Cieszynie i Strumieniu ( pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i letnich),

Szkołą podstawową

Przedszkolami Gminy Chybie

Placówkami przedszkolnymi w Polsce ( udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych),

Biblioteką Gminną

Gminnym Ośrodkiem Kultury

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Cieszynie

PROMOCJA  PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

- dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

- organizacja uroczystości między przedszkolnych,

- prowadzenie strony internetowej placówki,

- informacja o działaniach placówki w prasie lokalnej,

 - dbałość o estetykę  wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 DALSZA  PRACA  NAD  NASZĄ  KONCEPCJĄ , EWALUACJA  KONCEPCJI

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,

Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagigicznego,

Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków – wprowadzenie koniecznych zmian,

Po zakończeniu każdego roku – sprawozdanie z realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych,

Po zakończeniu całej koncepcji- ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych,

Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrazić opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

ZAMIERZENIA  DO  DALSZEJ  PRACY:

W zakresie bazy:

Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.

Przywrócenie pomieszczenia na parterze do stanu pierwotnego (sala).

Cyklinowanie parkietu w salach zajęć.

Sukcesywne malowanie sal zajęć i pomieszczeń socjalnych.

Utworzenie gabinetu logopedyczno- terapeutycznego.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców :

Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Wdrażanie innowacji pedagogicznej.

Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.

W zakresie doskonalenia zawodowego :

Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej , co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor- nauczyciel, nauczyciel – dyrektor.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.

Współpracowanie z innymi nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.

Zapraszanie uczniów klasy I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami sztuki i kultury w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  W  MNICH

                                               2013-2017r

 

 

               

 

                                                            „ Dzieci są wiosną rodziny

                                                              I społeczeństwa nadzieją,

                                                              która ciągle kwitnie przyszłością,

                                                              która bez przerwy się otwiera.” J.P. II

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Mnichu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U Nr 168. poz.1324 )

Ustawa z dnia 19 marca 2009r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr 56 poz. 458 ) 

Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.nr 4, poz. 17)

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka ,tak aby  poznało radość płynącą z zabawy , nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi , z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności ,zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci ni rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA  PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju ,do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy ,że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działań.

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Placówka mieści się w pobliżu szkoły, w wolno stojącym jednopiętrowym  budynku . Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy ,mieszane wiekowo (3,4,5,6 letnie ).

Placówka stwarza możliwości  uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi .

Przedszkole zatrudnia 17 pracowników, w tym 9 nauczycieli ( w tym pięciu na cały etat łącznie z dyrektorem oraz na części etatu – katechetka, rytmiczka, anglistka, logopedka) i 8 pracowników administracji i obsługi.

BAZA  PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne ( wyposażone w atestowane ,nowoczesne  meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy ).

Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy , zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych , kącik czytelniczy, kącik plastyczny.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są meble, pomoce dydaktyczne, i bezpieczne zabawki.

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji i nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie , estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno –wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę . Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników ,bazę lokalową , a zyskują na tym  przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny , a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

CELE  OGÓLNE  WYNIKAJĄCE  Z  ZAŁĄCZNIKA  DO  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO  

I.                    Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

1.                  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2.                  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

I.                    Procesy zachodzące w przedszkolu

1.                  Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej  w przedszkolu koncepcji pracy.

2.                  W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów dydaktycznych.

I.                    Funkcjonowanie  przedszkola w środowisku lokalnym

1.                  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska , w którym działa.

2.                  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

3.                  Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

I.                    Zarządzanie przedszkolem

1.                  Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

CELE  SZCZEGÓŁOWE

        - wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

           potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

        - budowanie systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak ,żeby lepiej orientowały

          się w tym ,co jest dobre ,a co złe;

        - kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia   

          sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów

         i porażek;

        - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych

          relacjach z dziećmi i dorosłymi;

        - stwarzanie warunków  sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o

          zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych ;

        - troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w

          zabawach ;

        - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

           rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

           Innych;

          - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

           wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

          - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy

            rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej;

          - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie

           ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

            i umiejętności,  które są ważne w edukacji szkolnej.

 ROLA  NAUCZYCIELA  WYCHOWAWCY

 Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie dbają o jego wielostronny rozwój .

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie , metodycznie i poszukują innowacyjnych rozwiązań.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i , prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u .

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

WSPIERANIE  NAUCZYCIELI

- Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia  zawodowego

- Szkolenia Rad Pedagogicznych

- Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY  MONITOROWANIA  OSIĄGNIĘĆ  NAUCZYCIELI

- Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora

- Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie :

- ankiet

- rozmów z nauczycielami , rodzicami

- obserwacji zajęć , uroczystości, programów artystycznych dzieci

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw

- analizę wytworów dziecięcych

- obserwacji prowadzonej współpracy z rodzicami

- lustrację sal, tablic , wystawek prac

- arkuszy  ocen pracy nauczycieli

- arkuszy samooceny

- analizy dokumentacji pedagogicznej

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

- rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci , nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku –luty i czerwiec

WIZJA  DZIECKA  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

Dziecko jest :

Ciekawe świata,

Ufne w stosunku do nauczycieli

Radosne

Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola

Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju

Uczciwe i prawdomówne

Odpowiedzialne i obowiązkowe

Kulturalne i tolerancyjne

Świadome zagrożeń

MODEL  ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

Wykazuje  :

Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

Umiejętności przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

Umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,

Umiejętności radzenia sobie z trudnościami( nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda ,podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem ),

Umiejętność współpracy w grupie  (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi ),

Tolerancyjne wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

Samodzielność

Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami );

Posiada  :

Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych ) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

Podstawową wiedzę o świecie;

Umie  :

Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję  , gdy samodzielnie wykona zadanie,

Posługiwać się zdobyczami techniki;

Rozumie, zna , przestrzega:

Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

Zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,

Zasady kultury współżycia, postępowania,

Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

Potrzebę szanowania przyrody i środowiska(prezentuje postawę proekologiczną );

Nie obawia się :

Występować publicznie- reprezentować grupę , przedszkole,

Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

Wykazać inicjatywy w działaniu,

Wyrażać swoich uczuć.

Dziecko ma prawo :

Życia i rozwoju,

Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

Aktywnej , serdecznej miłości i ciepła,

Spokoju i samotności, gdy tego chce,

Snu lub wypoczynku , jeśli jest zmęczone,

Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

Wypowiedzi i aktywnej dyskusji  z dorosłymi i dziećmi,

Wspólnoty w grupie,

Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

Nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

Oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

Zdrowego żywienia.

ZASDY I METODY PRACY:

Aby zrealizować  obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m. in.

Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej –dziecięca matematyka-zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne-zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu

Opowieść ruchowa

Praca K. Orffa

Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

Kinezjologia edukacyjna Dennisona- program ćwiczeń ruchowych, graficznych , relaksacyjnych  aktywizujących proces uczenia się

Metoda Dobrego Startu - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania

Relaksacja

Bajkoterapia

Zabawy paluszkowe

Drama

Burza mózgów- metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Nauczyciele będą realizować w poszczególnych grupach wiekowych

Pomoc dziecku w adaptacji:

Wcześniejsze przyzwyczajenia dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola,

Uczenie w domu czynności samoobsługowych,

Oswajanie dziecka z informacją , że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy,

Zapewnienie dziecka że, będzie odebrane w terminie,

Spokojne rozstanie z dzieckiem , zawarcie umów,

Zabawy z dzieckiem  w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację ( nie należy dziecka zawstydzać ),

Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub przedmiotu z domu do przedszkola,

Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki : bal karnawałowy, Dzień Dziecka.

Pomoc rodzicom:

Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

Przygotowanie ankiet dla rodziców,

Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka( obserwacja  w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

Zorganizowanie cyklu spotkań w przedszkolu,

Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem-wychowawcą ich dzieci oraz z psychologiem (temat spotkań: problem adaptacji dzieci w przedszkolu),

Spotkanie nauczyciela z dziećmi lub ich rodzicami ( minimum 3 spotkania).

Mamo , tato, wolę wodę-kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie

Kubusiowi przyjaciele natury –organizowanego przez Fundację partnerstwo dla środowiska.

Czyste powietrze wokół nas –kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców

Programy autorskie- 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia :

·                    Nasze cele wychowania i nauczania,

·                    Działania zorientowane na dziecko,

·                    Aktualne pory roku,

·                    Święta i uroczystości.

Tradycje przedszkola ( pasowanie na przedszkolaka , mikołajki, bale karnawałowe, Święto Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty, międzyprzedszkolne przeglądy twórczości teatralnej, rodzinne i międzyprzedszkolne konkursy plastyczne, pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły. Teatrzyki , wycieczki autokarowe.

Zaobserwowane pozytywne efekty w pracy z wyżej wymienionymi metodami :

Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach

Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności

Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni

Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości

Gotowość do nauki czytania i pisania

Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji uwagi

Liczy obiekty, wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub konkretach

Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki

Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną- radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole

Dzieci bardzo polubiły te zajęcia , na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

ZASADY  PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi :

1.                  Zasada indywidualizacji

Należy dużą uwagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności , preferencji , zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania – dla stymulacji rozwoju- okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań  i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

       2.Zasada samodzielności  

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych , znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i dokładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał  musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości , zwłaszcza zdobywaniu wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

      3.Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i form prac oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje za siebie  oraz poczucie wpływu.

DZIAŁANIA  PODNOSZĄCE  JAKOŚĆ  PRACY

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIAZUJACYCHW GRUPIE

- nagradzanie pochwalą i uznaniem

- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności

- nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy

- przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela

- atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka

- drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

- tłumaczenie i wyjaśnianie

- ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku , aby skłonić go do autorefleksji

- wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka

- propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

- czasowe odebranie przyznanego przywileju

- utworzenie kącików agresji

- odsunięcie od zabawy – polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

- obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników

- przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych , po 1 semestrze i końcowej

- prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- wymiana doświadczeń ze specjalistami

- ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

- wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w programach IPET, PDW

Badania osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie :

- obserwacji funkcjonowania w grupie

- wytworów prac dzieci

- arkuszy obserwacji rozwoju dzieci

Prezentacji umiejętności (występy, konkursy)

- materiały, reportażowe(zdjęcia, filmy, albumy)

- rozmowy

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTEPACH DZIECI

- prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- organizowanie dni otwartych

- organizowanie zebrań i warsztatów

 - omawianie arkuszy diagnostycznych

 - arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu

- organizowanie zajęć otwartych

- prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z :

- wybitnych uzdolnień

- niepełnosprawności

- niedostosowania społecznego\o

- zagrożenia niedostosowaniem społecznym

- specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności

- zaburzeń komunikacji językowej

- choroby przewlekłej

- zaburzeń psychicznych

- sytuacji kryzysowych i traumatycznych

- zaniedbań środowiskowych

- trudności adaptacyjnych

- odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkole jest organizowana i realizowana w szczególności w formie :

- Działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

- Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym :

a) poprzez obserwację psychologiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

d) zajęć specjalistycznych korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół Pomocy  psychologiczn pedagogicznej w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

- rodziców,

- nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

- specjalisty,

Poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie :

- zajęć specjalistycznych : korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

REALIZOWANE  PROGRAMY

1.”Razem w przedszkolu” program wychowania przedszkolnego J. Andrzejewska, J. Wierucha

2. „Od przedszkolaka do pierwszaka” I.Broda

3. „Ku dziecku” B.Bilewicz – Kuźnia, T.Paczewska

4.” Dziecko w swoim żywiole” Program wychowania przedszkolnego A. Pawłowska- Niedbała,D. Kucharska, J.Święcicka, E. Witos

Formy pracy

- praca indywidualna,

- praca w małych zespołach.

- praca z całą grupą,

- „otwarte drzwi „ ( zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne i zajęcia otwarte dla rodziców

WSPÓŁPRACA  ZE  STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom ,jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani , inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu na podstawie wniosków Rodziców i finansowane przez rodziców. Oferty osób/firm chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i instruktorów zajęć.

Następnie oferty są przedstawiane rodzicom na pierwszym zebraniu rodziców. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii o zajęciach prowadzonych w roku ubiegłym. Rodzice indywidualnie zapisują dziecko na zajęcia dodatkowe. Dyrektor przedszkola sporządza umowę na prowadzenie zajęć dodatkowych ( z firmą wybraną przez rodziców ) na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

Zajęcia płatne wybrane i finansowane przez rodziców to :

- zajęcia taneczne ( 4 razy w miesiącu )

- szachy ( 4 razy w miesiącu )

- gimnastyka korekcyjna ( 8 zajęć w miesiącu )

Zajęcia bezpłatne oferowane  przez przedszkole :

- język angielski( 3,4-latki po 15 minut 8x w miesiącu, 5,6-latki po 30 minut 8x w miesiącu )

- rytmika  -jak wyżej

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest :

- dążenie do jedności oddziaływań  dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

- wszechstronny rozwój dziecka,

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

-Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej,

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- wspieranie rodziców celem osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

 - konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

- prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego , eksponowanie prac dzieci,

- organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,

- organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizację  uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. inscenizacje z ich udziałem, konkursy,

- włączenie rodziców w organizacje imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak : pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.

- konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, wykonywanie pomocy.

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z  INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest :

- rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań , wyróżnień

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,

- zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z :

Urzędem Gniny ( udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),

Komendą Policji w Cieszynie i Strumieniu ( pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i letnich),

Szkołą podstawową

Przedszkolami Gminy Chybie

Placówkami przedszkolnymi w Polsce ( udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych),

Biblioteką Gminną

Gminnym Ośrodkiem Kultury

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Cieszynie

PROMOCJA  PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

- dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

- organizacja uroczystości między przedszkolnych,

- prowadzenie strony internetowej placówki,

- informacja o działaniach placówki w prasie lokalnej,

 - dbałość o estetykę  wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 DALSZA  PRACA  NAD  NASZĄ  KONCEPCJĄ , EWALUACJA  KONCEPCJI

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,

Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagigicznego,

Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków – wprowadzenie koniecznych zmian,

Po zakończeniu każdego roku – sprawozdanie z realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych,

Po zakończeniu całej koncepcji- ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych,

Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrazić opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

ZAMIERZENIA  DO  DALSZEJ  PRACY:

W zakresie bazy:

Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.

Przywrócenie pomieszczenia na parterze do stanu pierwotnego (sala).

Cyklinowanie parkietu w salach zajęć.

Sukcesywne malowanie sal zajęć i pomieszczeń socjalnych.

Utworzenie gabinetu logopedyczno- terapeutycznego.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców :

Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Wdrażanie innowacji pedagogicznej.

Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.

W zakresie doskonalenia zawodowego :

Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej , co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor- nauczyciel, nauczyciel – dyrektor.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.

Współpracowanie z innymi nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.

Zapraszanie uczniów klasy I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami sztuki i kultury w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Reforma edukacji