PROGRAM PROFILAKTYCZNY
Przedszkola Publicznego w Mnichu

GŁÓWNE CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 
1. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola. 
2. Promocja zdrowego stylu życia. 
3. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków. 
CELE I ZADANIA: 
- Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie 
- Zachęcanie do mówienia umiarkowanym głosem 
- Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza 
- Ubierania się odpowiednio do temperatury 
- Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków w odpowiednich porach 
- Wyrabianie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych 
- Uświadamianie dzieciom konieczności niezbędnych wizyt u lekarza, stomatologa 
- Wyrabianie nawyku mówienia umiarkowanym głosem – unikania hałasu 
- Zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie 
- Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród dzieci 
- Zapobieganie atakom niszczycielstwa i umyślnego niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu 
- Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy 
- Kształtowanie podstawowych wartości społecznych: szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla życia i zdrowia, rodzina – ojczyzna, przyjaźń-koleżeństwo 
- Kształtowanie odpowiedniej postawy oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi / z osobami dorosłymi i rówieśnikami/ 
- Zapobieganie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce oraz sprawiającym kłopoty wychowawcze 
- Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym 
FORMY REALIZACJI: 
- Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu 
- Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę /zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu/ 
- Uczenie się ubierania odpowiednio do pogody /wykorzystanie zabaw dydaktycznych/ 
- Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji 
- Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym, stałego kontrolowania jakości zębów – spotkanie z lekarzem – wycieczka do gabinetu stomatologicznego. Uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin /poprzez spożywanie w przedszkolu własnoręczne przygotowywanie surówek i zajęcia gospodarcze w kąciku przyrody/ 
- Udział dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem 
- Wnikliwa obserwacja dzieci i ich zachowania 
-Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno-pedagogicznej 
- Zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu w ogrodzie 
- Pouczające i częste rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania 
- Częste rozmowy z rodzicami 
- Zasięganie opinii specjalistów 
- Prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacje /pedagogika zabawy/ 
- Uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności 
- Przestrzeganie przez personel i rodziców „Konwencji Praw Dziecka” 
- Dawanie osobistego przykładu przez nauczycieli i pozostały personel 
- Zajęcia wyrównawcze 
- Terapia logopedyczna 
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
- Spotkania ze specjalistami psychologiem, logopedą

 

Reforma edukacji