PROGRAM NAUCZANIA 

 Przedszkole nasze realizuje zadania w oparciu o programy: „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa I. Brody (wyd. WSiP) oraz „Nasze przedszkole-program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka” autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, które są zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17. zał. nr 1).

W programie "Od przedszkolaka do pierwszaka"  to cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej stały się elementem podstawowym do jego opracowania. Program wskazuje na celowość działań nauczyciela i dziecka, precyzując organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu. Program stanowi uszczegółowienie podstawy programowej, ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. osiągnięcia, umiejętności i wiedzę dzieci. Treści programowe ujęto w bloki tematyczne. Wynikają one z obszarów podstawy programowej – dla łatwiejszego korzystania z programu są one cytowane przed każdym blokiem tematycznym. W osiąganiu celów kształcenia i wychowania pomoże nauczycielowi: dokładne poznanie struktury programu, przeprowadzenie diagnozy w celu określenia poziomu rozwoju swoich wychowanków, planowanie działań zgodnie z programem i wynikami diagnozy, dobór odpowiednich metod i form pracy, ewaluacja działań. Przy tworzeniu programu kierowano się zasadami: przejrzystości, łatwości korzystania, konkretności i spójności. Jednocześnie program jest tak skonstruowany, że umożliwia dostosowywanie go do możliwości i potrzeb dzieci. Ma prostą konstrukcję i jest podzielony na trzy grupy wiekowe. W każdej z nich przedstawiono te same bloki tematyczne (odnoszą się one także do obszarów podstawy programowej), a w nich cele, ułożone zgodnie z zasada stopniowania trudności.

Grupy wiekowe

Jestem trzylatkiem – będę czterolatkiem

Jestem czterolatkiem – będę pięciolatkiem

Jestem pięciolatkiem – będę sześciolatkiem

Bloki tematyczne

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi

Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, lad i porządek

Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuje nad swoim głosem, rozumiem się z innymi

Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną

Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć

Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Blok 10. Interesuje się technika, konstruuje i cieszę się, że potrafię to zrobić

Blok 11. Obserwuje pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie

Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuje rośliny i zwierzęta

Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej

Blok 14. Przygotowuję się do czytania i pisania

Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Każdy blok to zbiór celów ogólnych i szczegółowych, dających nauczycielowi poczucie uporządkowania i orientację co do możliwości dziecka w danym okresie rozwoju. Jednocześnie zakres treści programu pozwoli nauczycielowi opracowywać plany pracy wychowawczo-dydaktyczno - opiekuńczej oraz prowadzić działania z wychowankami w taki sposób, aby osiągali oni umiejętności dające możliwość dobrego startu w szkole.

Program "Nasze przedszkole" wspomaga rozwój aktywności dzieci. Przeznaczony jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Dostosowany jest do możliwości i potrzeb dziecka. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno- -przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami. Według tego programu w działania pedagogiczne na rzecz pomagania dzieciom w rozwoju zaangażowani powinni być, oprócz nauczycieli i personelu przedszkola, także rodzice, których wiedza o dziecku, preferowany system wartości oraz światopogląd powinny być elementami wspólnych uzgodnień i podejmowanych decyzji względem dbałości o losy podopiecznych. Bardzo ważnym założeniem tego programu jest to, aby wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego wzajemnie chcieli siebie słuchać i przy tym dobrze się bawili, działając w różnych obszarach aktywności,  tak by dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.

„Program Przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” autorstwa K. Wojciechowskiej, K. Wichrowskiej i O. Wysłowskiej (wyd. WSiP) został przygotowany z uwzględnieniem zapisów: „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z Rozporządzenia MEN” z dn. 30 maja 2014. Program zawiera realizację podstawowego celu jakim jest rozwijanie kompetencji językowych, a mianowicie słuchania i mówienia w języku angielskim. Dziecko realizując ten program uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku obcym, śpiewa piosenki, recytuje wiersze, rozumie proste polecenia, wyraża zainteresowanie słowami i zwrotami w języku obcym, wykazuje zainteresowanie kulturą anglosaską. Program jest dopasowany do możliwości dzieci w każdym przedziale wiekowym. Dziecko poprzez zabawę uczy się języka angielskiego.

„Program zajęć logopedycznych” przeznaczony dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego
w Mnichu (w roku szkolnym 2015/2016) autorstwa A. Wilczyńskiej. Cele realizowane w tym programie są następujące: kształtowanie prawidłowej mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie mowy już ukształtowanej oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 

 

 

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY
Przedszkola Publicznego w Mnichu

CEL NADRZĘDNY: 
- tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem w którym dziecko wzrasta 
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych 
- rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła 
- kształtowanie podstawowych norm moralnych np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności 
- uświadomienie zagrożeń otaczającego świata 
- uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków 
KRYTERIA SUKCESU 
Dziecko: 
1. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami 
2. Szanuje cudze zdanie i wolność innych 
3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie 
4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych 
5. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej 
6. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych 
7. Zna swoje prawa i obowiązki 
8. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje 
9. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach 
10. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy 
11. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki 
12. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności 

Zadania główne Normy postępowania Zadania szczegółowe
Bądź koleżeński -zgodnie baw się z kolegami, 
-szanuj cudzą własność-dziel się z innymi tym co masz 
-nie wyrządzaj krzywdy innym 
-nie rób drugiemu co tobie nie miłe /nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj/ 
-pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują
-zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie 
-interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstawanie 
-rozumie że inni mają takie same potrzeby jak ja 
-uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania konfliktu-używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielki 
- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom 
-dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania 
-sprawianie radości innym dzieciom składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków 
-opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi którzy tej pomocy potrzebują 
- ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich: 
-zgodnego zachowania się podczas zabaw 
-korzystania ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów
Kontroluj swoje zachowanie -unikaj krzyku, kłótliwości 
-przestrzegaj zawartych umów i reguł 
-oceniaj zachowanie, a nie osoby 
-wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany 
-korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach 
-wystrzegaj się kłamstwa 
-odróżniaj dobro od zła 
-mów o swoich uczuciach
-porozumiewania się umiarkowanym głosem 
-ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów 
-reagowanie na umówione sygnały 
-zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji 
-poznawanie wzorców właściwego zachowania 
-uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki 
-udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich 
-podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań 
-układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania 
-rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych 
-systematyczne prowadzenie rozmów wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych 
-uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych
Bądź kulturalny -używaj form grzecznościowych: 
-proszę, dziękuję, przepraszam 
-nie mów z pełnymi ustami 
-pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań 
-bądź miły dla innych osób 
-dbaj o porządek wokół siebie 
-słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają
-samodzielne podejmowanie prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu 
-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny-spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają opiekowanie się słabszymi 
-uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach 
-dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się 
-utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych 
-poszanowanie własności wytworów pracy kolegów 
-uczenie mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa 
-rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr’u stosowanie ich w sytuacjach codziennych 
-opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia
Dbaj o bezpieczeństwo -nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw 
-nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia 
-informuj dorosłych o swoich dolegliwościach /skaleczenie, złe samopoczucie/ 
-pamiętaj swój adres zamieszkania 
-unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań 
-zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi 
-nie zbliżaj się do niebezpiecznych zwierząt 
-przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych
-cykliczne spotkania z policjantem: „Bądź ostrożny na drodze”, „Bezpieczna zabawa”, „Bezpieczne wakacje”, „Obcy niebezpieczny” 
-ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu 
-omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia 
-zapamiętanie własnego imienia nazwiska adresu 
-poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu 
-spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt 
-rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych 
-dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy /wycieczki, filmy/
 

Reforma edukacji